nunamiut lodge hotel
map baker lake nunamiut lodge
map baker lake nunamiut lodge
nunamiut lodge hotel
map baker lake nunamiut lodge
nunamiut lodge hotel
map baker lake nunamiut lodge
map baker lake nunamiut lodge

ᓄᓇᒥᐅᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ 32-ᓂᒃ ᐃᒡᓗᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓴᓚᐅᓱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᑉᓗᑎᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ. ᓄᓇᒥᐅᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᓄᓇᒥᐅᑦ ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᖓ ᐃᓚᓯᓴᓚᐅᖅᐳ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖁᓕᕆᓕᖕᓂᑦ ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᐊᓂ. ᐃᓕᓯᓴᓚᐅᕆᕗᑦ ᒪᔪᕋᐅᑎᒥᒃ ᐊᒡᔭᖅᓯᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᔪᖁᑎᓂᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᖁᓕᕆᓕᖕᓄᑦ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᑕᐃᑦ ᐅᑯᓂᙵ ᐃᓗᓕᓖᑦ:

 • ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᑕᓕᒃ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓚᐅᓱᒍᓐᓇᖁᑉᓗᓯ
 • ᑮᐳᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᒃ ᑕᓚᕕᓴᒃᑯᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᒡᓗᑕᓂᒃ (ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᖃᖅᖢᓂ ᓴᓚᐅᓱᒡᕕᓕᖕᒥ)
 • ᐅᖃᓘᑎᑕᓕᒃ
 • ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐅᖃᓗᑲᑕᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᔪᕐᒥᔪᑦ
 • ᐋᓪᓕᕋᐅᔭᓕᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒥᓘᓐᓃᑦ ᐋᓪᓕᕋᐅᔭᒥᒃ
 • ᐊᑐᓂ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᐊᓇᕐᕕᓖᑦ ᖁᐃᔭᖅᑐᕐᕕᓖᑦ
 • ᐅᕕᓂᖕᓂᐊᕐᕕᓖᑦ
 • ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑳᐱᑐᒐᒃᓴᓖᑦ ᑏᑐᒐᒃᓴᓖᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᖅᑲᔭᖅ ᐃᒡᓗᑕᓂᒃ
 • ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓖᑦ/ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᓕᖕᓂ
 • ᓄᔭᕐᒧᑦ ᐸᓂᖅᓰᔾᔪᑎᓖᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᖅᑲᔭᖅ ᐃᒡᓗᑕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᖅᖢᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ

ᐃᒐᓖᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᓗ ᐃᒡᓗᑕᓖᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᐅᑯᓂᙵ ᐃᓗᓕᓖᑦ:

 • ᐃᒑᓚᔪᖅᑕᓖᑦ
 • ᖁᐊᖅᓯᐅᕝᕕᓖᑦ
 • ᓂᕐᕆᑎᓄᑦ ᐃᕐᒥᒡᕕᓖᑦ
 • ᐃᒐᓖᑦ ᒪᕐᕈᐃᓐᓈᒃ ᐃᒡᓗᑕᑦ
ᐃᒡᓗᑕᕐᒧᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 3:00−ᒧᐊᕌᖓᑦ ᐅᑉᓗᒃᑯᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᑕᕐᒥ ᐊᓂᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ 11:00−ᒥ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᓕᕌᖓᒥᒃ.

ᐃᓂᑦᓴᓕᐅᓕᕆᑦ ᒫᓐᓇ!

ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᑕᖃᖅᑐᒍᑦ:

 • ᐃᓄᑑᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ
 • ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
 • ᐃᒐᕝᕕᓖᑦ
 • ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᒡᓗᑕᓖᑦ
 • ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒡᓗᑕᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᒡᓕᖃᖅᖢᓂ ᐃᒐᕝᕕᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ, ᓴᓚᐅᓱᒡᕕᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓇᕐᕕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ.

ᐃᓄᑑᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ

ᐃᓄᑑᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᓯᓕᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᒡᓕᕐᒥ. 8−ᖑᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᒡᓕᓖᑦ.

ᒪᕈᖕᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ

ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᑕᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑐᐊᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᒡᓕᓂᒃ. ᓯᑕᒪᐅᔪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᒡᓕᓖᑦ ᑐᐊᑦᑐᓂᒃ.

ᐃᒐᕝᕕᓖᑦ

ᐃᒐᕝᕕᓖᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᓯᓕᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᒡᓕᕐᒥ. ᒪᕐᕉᔫᒃ ᐃᒐᕝᕕᓖᒃ ᓯᓕᒃᑲᓐᓂᖅᑐᐊᓗᖕᓂᒃ ᐃᒡᓕᖃᖅᑑᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓚᐅᓱᒡᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓕᙳᖅᑕᕈᓐᓇᖅᑐᒥ. 15-ᖑᔪᑦ ᐃᒐᕝᕕᓖᑦ.

ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᑕᓖᑦ

ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᒡᓗᑕᓖᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᓯᓕᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᒡᓕᓖᑦ ᐊᑐᓂ. ᐱᖓᓲᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᒡᓗᑕᓖᑦ.